ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (1832)

THE FIRST PROCEEDINGS OF GOVERNMENT OF SECRETARIES (1832) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Άμαντος, Κωνσταντίνος Ι.
  5. 1931
  6. 438-457
    • The present announcement concerns the period of the greek history from September of 1831 till January of 1833 , when Othon arrived at Greece. This particular period composes one of the most important parts of our history, as regards the domination of the man's arbitrariness for the benefit of the social entirety. The fragmentation and the laxity that were dominant especially from August 1832 led to the strengthening of the secretaries, who comprised the administrative machine of the New State. The "secretaries Government" was comprised of A. Mavrokordatos, S. Trikoupis, K. Zografos and Ch. Klonaris. The study of the proceedings of the secretaries sessions is valuable because it is made dear the way of the governing of Greece in this particular period as well as for the anarchy and economic depression that was prevailing at that time.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην περίοδο της ελληνικής ιστορίας από τον Σεπτέμβριο του 1831 έως και τον Ιανουάριο του 1833 όποτε και αφίχθηκε στην Ελλάδα ο Όθωνας. Η εξεταζόμενη περίοδος απότελεί από τα πιο ενδιαφέροντα τμήματα της ιστορίας μας ως προς την επικράτηση της αυθαιρεσίας του ατόμου υπέρ του συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου. Η διάσπαση και η χαλάρωση που επικρατούσε ιδιαίτερα από τον Αύγουστο του 1832 είχε σαν αποτέλεσμα να ενδυναμωθούν οι Γραμματείς, οι οποίοι αποτελούσαν ουσιαστικά τη διοικητική μηχανή του Νέου Κράτους. Η "κυβέρνηση των γραμματέων" αποτελούνταν από τους : Α. Μαυροκορδάτο, Σ. Τρικούπη, Κ. Ζωγράφο και Χ. Κλονάρη. Η μελέτη των πρακτικών των συνεδριών των Γραμματέων είναι πολύτιμη γιατί γίνεται εμφανής ο τρόπος της διακυβέρνησης της Ελλάδας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο αλλά και για την αναρχία και οικονομική στενότητα που επικρατούσε.