ΜΝΗΜΟΝΙΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ. ΜΝΗΜΟΝΙΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

MNEMONIC EXPERIMENTAL RESEARCHES FIFTY PRELIMINARY ANNOUNCEMENT MNEMONIC METHODS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1931
  6. 424-437
    • This study is referred to the letermination of methods, on the basis that someone memorizes faster and maintains in his memory for a longer period of time the memorizations. Different methods are presented, like the whole, the mixed the spaced, the part and the connected part. In the end, the results that arose from the research, are presented : 1) The mixed method is surpasses the other methods of learning. 2) The whole method is superior to the other methods as regards the maintenance of the achieved knowledge. 3) The part method is lacking in the maintenance of the knowledge and is inferior to the whole and mixed method. Only in unusual materials, this method is relevant with the others and surpasses in a way to the obtaining of knowledge. 4) The spaced method is inferior to the whole and mixed, and sometimes even to part.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στον καθορισμό μεθόδων βάσει των οποίων κάποιος απομνημονεύει γρηγορότερα και διατηρεί στην μνήμη του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τα απομνημονευθέντα. Παορυσιάζονται διάφορες μέθοδοι όπως η συνολική, η μικτή, η διαλειμματική, η καθαρά τμηματική και η συνδέουσα τμηματική μέθοδος. Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας από την οποία προέκυψε : 1) Η μικτή μέθοδος υπερέχει απ' όλες τις μεθόδους εκμάθησης. 2) Η συνολική μέθοδος είναι ανώτερη σε σχέση με τις άλλες μεθόδους, όσον αφορά την διατήρηση της μάθησης. 3) Η τμηματική μέθοδος υστερεί στην συντήρηση της γνώσης και είναι κατώτερη της συνολικής και της μικτής μεθόδου. Μόνο σε ασυνήθιστα υλικά η μέθοδος αυτή είναι ανάλογη με τις υπόλοιπες και υπερέχει κατά κάποιο τρόπο στην απόκτηση γνώσης. 4) Η διαλειμματική μέθοδος υστερεί της συνολικής και της μικτής, μερικές φορές δε και της τμηματικής.