Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ

THE FIRST INTERNATIONAL DISARMAMENT CONFERENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Mazarakis Alexander | Μαζαράκης - Αινιάν, Αλέξανδρος (1874-1943)
  5. 1931
  6. 408-418
    • The study took place on the occasion of the scheduled disarmament conference, in February 1932, at Geneva. Substantially, it composes a report for the works of various states, which concern the disarmament, underlining the differences of the perceptions that dominate among them. In particular, the article 8 of the Memorandum Pact of the Leagne of Nations, is reported as well as the clauses of the Treaty of Versalle's. In the end, four points, which will compose the issues of the conference, are analysed and accordingly follow: 1) The issue of the restrict of the military expenditures. 2) The issue of the reserves. 3) The issue of the instant restriction of material of the Army. 4) The issue of the maintenance of the dominant clauses of the Peace Pacts.
    • Η μελέτη αυτή γίνεται με αφορμή την προγραμματισμένη διάσκεψη για τον αφοπλισμό τον Φεβρουάριο του 1932 στην Γενεύη. Ουσιαστικά αποτελεί μία έκθεση των εργασιών διαφόρων κρατών οι οποίες αφορούν τον αφοπλισμό, υπογραμμίζοντας τις διαφορές των αντιλήψεων που επικρατούν μεταξύ τους. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στο άρθρο 8 του ιδρυτικού συμφώνου της κοινωνίας των εθνών και στις διατάξεις της συνθήκης των Βερσαλλιών. Τέλος, αναλύονται τα τέσσερα σημεία τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο της διάσκεψης και είναι τα εξής : 1) Το ζήτημα του περιορισμού των στρατιωτικών δαπανών, 2) Το ζήτημα των εφεδρειών, 3) Το ζήτημα του άμεσου περιορισμού του υλικού του στρατού ξηράς και 4) Το ζήτημα της διατήρησης των ισχύουσων διατάξεων των συνθηκών ειρήνης.