ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

ABOUT THE HISTORY OF THE GREEK LANGUAGE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χατζηδάκης Γ Ν
  5. 1931
  6. 400-408
    • It is studied the history of the greek language and its evolution through 3.000 years. Particularly, there are studied the alterations that our language defied, through the passing of years, since Homer's era and the influences from the foreign conquerors.
    • Μελετάται η ιστορία της ελληνικής γλώσσας και η εξέλιξή της μέσα σε 3.000 έτη. Συγκεκριμένα μελετώνται οι αλλοιώσεις που επιδέχθηκε η γλώσσα μας στο πέρασμα των χρόνων από την εποχή του Ομήρου και οι επιδράσεις από ξένους κατακτητές.