Η ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ BINET-SIMON

THE DIAGNOSIS OF THE INTELLIGENCE QUOTIENT ON THE BASIS OF EXPERIMENTAL RESEARCHES THE NEW FORM OF THE SCALE OF BINET -SIMON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960)
  5. 1931
  6. 356-374
    • The object of this study is the research for the creation of proper methods for the measurement of intelligence. Particularly, a method is presented, known with the name "Scale Binet-Simon" which was invented by the french psycologist Alfred Binet, which aims to the diagnosis of the grade of intelligence. In this study is presented the adaptation of this scale after experimental studies which took place at the Labouratory of experimental pedagogy of the University of Athens and its weak points are stressed too. Following there are suggested madifications which aim to the better efficiency of the method.
    • Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι η έρευνα για την δημιουργία μεθόδων μέτρησης της νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η μέθοδος, γνωστή με την ονομασία "Κλιμακα Binet-Simon" την οποία επινόησε ο γάλλος ψυχολόγος Alfred Binet, η οποία αποσκοπεί στην διάγνωση του βαθμού της νοημοσύνης. Στη μελέτη παρουσιάζεται διασκευή της κλίμακας, μετά από πειραματικές έρευνες στο εργαστήριο πειραματικής παιδαγωγικής του πανεπιστημίου Αθηνών και επισημαίνονται τα τρωτά σημεία της. Στη συνέχεια προτείνονται τροποποιήσεις με στόχο την καλύτερη απόδοση της μεθόδου.