ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΙΝΗΣ

THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE ANALYTICAL DETERMINATION OF QUININE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βέης,Κωνσταντίνος (1878-1963)
  5. 1931
  6. 312-314
    • It is studied how the stay of tablets and sugar-coated pills of hydrochloric quinine, at temperature of 40-50 grades, for a long period generates deficiency during the determination of this alkaloid, through the method of the greek pharmacentical hidustry.
    • Εξετάζεται το κατά πόσο η παραμονή δισκίων και ζαχαρόπηκτων υδροχλωρικής κινίνης, σε θερμοκρασία 40-50 βαθμών, για μεγάλο διάστημα, προκαλεί έλειμμα κατά τον προσδιορισμό αυτού του αλκαλοειδούς, μέσω της μεθόδου της ελληνικής φαρμακοποϊίας.