ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗΝ ΛΙΚΕΡΙ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

PREHISTORICAL SETTLEMENT BY THE LAKE LIKERI OF BOEOTIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Papadimitriou I. | Παπαδημητρίου Ι.
  5. 1931
  6. 274-276
    • The announcement is referred to the study of findings which were found at a hummock, at the eastern side of the coumon beds of the rivers Isminos and Thespios which both empty into the lake Vliki of Boeotia. Particularly, at this area were found pre-historic graves in a form of ark, similar to cycladic, postsherds from prehistoric pots and one whole pot with red tin-plating which belongs to the first-greek period.
    • Αναφέρεται στη μελέτη ευρημάτων που βρέθηκαν σε λοφίσκο στο ανατολικό μέρος της κοινής κοίτης των ποταμών Ισμήνου και Θεσπιού, οι οποίοι συνεκβάλλουν στην λίμνη Υλίκη της Βοιωτίας. Συγκεκριμένα στην περιοχή αυτή βρέθηκαν προϊστορικοί τάφοι σε σχήμα κιβωτού, παρόμοιοι με τους κυκλαδικούς, όστρακα από προϊστορικά αγγεία και ένα ολόκληρο αγγείο με κόκκινο γάνωμα, το οποίο ανήκει πρωτοελλαδική περίοδο.