ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΕΨΥΔΡΑΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΘΑΝΟΥ ΕΦΕΥΡΕΤΟΥ ΑΥΤΗΣ

ABOUT THE TIME OF INTRODUCTION, OF THE JURIDICAL CLEPSYDRA, IN ATHENS AND ITS PROBABLE INVENTOR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1931
  6. 237-246
    • From this study is concluded that clepsydra was used for the first time, at the courts, for the counting of the legal times in Athens, between 461 and 457-6 b.c. The mover, for the juridical usage of the clepsydra-siphon, is considered to be Anaxagoras. Furthermore, it is thought possible, that after a few years, Meton caualized its water at the NW side of Acropolis, into the source of Ebedous for the operation of the clepsydras of Heliea, and for this reason, the source was named "clepsydra".
    • Από τη μελέτη αυτή συμπεραίνεται ότι η κλεψύδρα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα δικαστήρια, για την μέτρηση των νόμιμων χρόνων, στην Αθήνα μεταξύ του 461 και του 457-6 π.χ. Εισηγητής για τη δικαστική χρήση της κλεψύδρας-σιφωνίου θεωρείται ο Αναξαγόρας. Ακόμη, πιθανολογείται ότι μετά από λίγα χρόνια ο Μέτων διοχέτευσε το νερό της στην ΒΔ πλευρά του βράχου της Ακρόπολης, την πηγή της Εμπεδούς, για την λειτουργία των κλεψύδρων της Ηλιαίας και για τον λόγο αυτό η πηγή ονομάστηκε Κλεψύδρα.