Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ ΦΩΤΟΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

THE FIRST, IN GREECE, FROM AIR, PHOTO-TOPOGRAPHICAL MAP OF ATHENS AND ITS ENVIRONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λαμπαδάριος Δημήτριος
  5. 1931
  6. 227-229
    • This study is referred to the drawing up of the first in Greece, fron air, photo-topographical map of Athens and its environs. The drawing up of the photo-topographical map was considered essential for the carrying out of the census of Greece's population of the 15th of May 1928. Factors which impeded the census were the post-war building craze, the urbaniom and the settlement of refugees. The map's drawing up took place on 10th of May 1928, its expense wasn't high and were given, to each one who participated, copies of his sector well as the copies of adjucent sectors. The map was presented in Berlin, on 7-18 October 1928, at the International Aeronautics Exhibition and because of its high importance, is being kept at the geodesic and topographic museum of the N.M.P.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στη σύνταξη του πρώτου στην Ελλάδα, από αέρα φωτοτοπογραφικό χάρτη της περιοχής Αθηνών και περιχώρων. Η σύνταξη του φωτοτοπογραφικού χάρτη κρίθηκε αναγκαία για την διεξαγωγή της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος τη 15 Μαϊου 1928. Παράγοντες που δυσχέραναν την απογραφή ήταν ο μεταπολεμικός οικοδομικός οργασμός, η αστυφυλία και η εγκατάσταση των προσφύγων. Ο χάρτης συντάχθηκε στι1 10 Μαϊου 1928, η δαπάνη δεν ήταν υψηλή και δόθηκε σε κάθε απογραφέα αντίτυπα του τομέα του και των γειτονικών τομέων. Ο χάρτης παρουσιάστηκε στο Βερολίνο στις 7-18 Οκτωβρίου 1928 στη Διεθνή Αεροναυτική Έκθεση και λόγω της υψίνης σημασίας του φυλάσσεται στο Γεωδαιτικό και Τοπογραφικό Μουσείο του ΕΜΠ.