ΤΑ ΜΙΝΥΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

THE MINIA POTS AND THE RRE-HISTORICAL PERIODS OF MACEDONIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μυλωνάς Γεώργιος Ε
  5. 1931
  6. 106-114
    • Study for the ? pots, which were discovered at Chalkidiki during excavations. These pots are earlier or even contemporary to the greek, they are hand-made and they don't come from Troy. Only they have characteristic decoration with horizontal dactyls-horizontalrillen and they are contemporary or even less earlier than the "Minia" of Eftrisia and Eleusis. From the relevant research arose that pots are contemporary to the greek of the middle-greek II era and they were imported in Chalkidiki by emigrants coming from the central Greece, during the era when the greek "Minia" were decorated with flutes.
    • Μελέτη μινύειων αγγείων που ανακαλύφθηκαν στη Χαλκιδική κατά την διάρκεια ανασκαφών. Τα αγγεία αυτά είναι προγενέστερα ή και σύγχρονα των ελλαδικών, είναι χειροποίητα και δεν προέρχονται από την Τροία. Ακόμη έχουν χαρακτηριστική διακόσμηση με οριζόντιους δακτύλιους-Horizontalrillen- και είναι σύγχρονα ή και λίγο νεότερα από τα μινύεια της Ευτρήσεως και της Ελευσίνας,. Από τη σχετική έρευνα προκύπτει ότι τα αγγεία είναι σύγχρονα προς τα ελλαδικά της μεσοελλαδικής ΙΙ εποχής, εισήχθησαν στην Χαλκιδική από άποικους προερχόμενους απ' τη Στερεά Ελλάδα, την εποχή που τα ελλαδικά μινύεια διακοσμούνταν με αυλακώσεις.