ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΛΕΞΕΩΝ ΕΝ ΤΩ ΚΑΘΑΡΕΥΟΝΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩ ΛΟΓΩ

ABOUT SOME OF COMMON USAGE WORDS IN THE PUSISTIC GREEK WORD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σωτηριάδης Γεώργιος
  5. 1931
  6. 100-105
    • The present study is referred to the used of the right use of words which derive from the Purist Greek. The urgewcy of the right use of the words has been also underlined, decades ago, by a greek linguist, with the phrase : "every word has its own soul, like every man has his own soul".
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην ανάγκη της σωστής χρήσης λέξεων που προέρχονται από την καθαρεύουσα. Η επιτακτική ανάγκη της σωστής χρήσης των λέξεων έχει τονισθεί πρίν από δεκαετίες από έλληνα γλωσσολόγο με τη φράση "κάθε λέξη έχει την ψυχήν της, όπως κάθε άνθρωπος έχει την δική του ψυχή".