1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Τζώρτζης Α
  5. 1931
  6. 88-90
    • The announcement refers to the type Monge's equations. These equations, the french mathematician Goursat solves directly, with the method of the italian mathematician Botasso for the usual equations of Monge. This method is extended to this new type of Monge's equations.
    • Η ανακοίνωση αναφέρεται στον τύπο εξισώσεων του Monge. Τις εξισώσεις αυτές ο γάλλος μαθηματικός Goursat , λύνει απευθείας με την μέθοδο του ιταλού μαθηματικού Botasso για τις συνήθεις εξισώσεις του Monge. Τη μέθοδο την επεκτείνει σε αυτόν τον νέο τύπο των εξισώσεων του Monge.