ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΧΛΙΟΥ

FOR THE HISTORY AND THE MONUMENTS OF MOUCHLIO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Darkos Eugenios | Δαρκός Ευγένιος
  5. 1931
  6. 22-29
    • The elements that concern the monuments of Mouchlio are studied. Particularly, are studied all the sources that refer to it from its foundation, since 1296 up to the era of Turkish domination. Finally, two monuments which are saved till nowadays are reported also, standing out the church of Virgin Mary the Mouchliotissa.
    • Μελετώνται τα στοιχεία που αφορούν τα μνημεία του Μουχλίου. Συγκεκριμένα μελετώνται όλες οι πηγές που αναφέρονται σ' αυτό από την κτίση του από το έτος 1296 έως και την εποχή της τουρκοκρατίας. Τέλος γίνεται αναφορά στα μνημεία που σώζονται μέχρι και σήμερα, ξεχωρίζοντας την εκκλησία της Παναγίας της Μουχλιώτισσας.