ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ. ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ. ΜΝΗΜΗΣ ΑΣΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΚΗΣΙΣ

EXPERIMENTAL MNEMONIC RESEARCHES. THIRD PRELIMINARY ANNOUNCEMENT. TRAINING AND TRANSFER OF THE MEMORY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1931
  6. 9-22
    • A study concerning the capasity of memory, when it is supported by training, the progress of the exercise and how the learning of elements, during the exercise, contributes to the transfer, that is the strengthening of memory as regards the impression and the maintenance of other kind of elements from the research arose that : 1) Memory is strengthened by the exercise and the level is higher with insignificant elements. 2) The exercise of rational and insignificant is greater to the men. 3) The oncoming improvement isn't developed smoothly, because in the beginning the exercise is greater and afterwards is redused. 4) The exercise of the memory at both of rational elements and insignificant elements involves its transfer and to other elements, which is greater when the exercise of insignificant elements is preceded. 5) The transfer takes the same course with exercise; it is faster the first days and then it is retarded. 6) The transfer just like exercise, of rational and insignificant elements, is greater to men. 7) Transfer and exercise are smaller to them who posses good memory and greater to then who posses poorer memory. 8) The improvement of the capacity of memory, which is attained by the exercise, then doesn't remain long.
    • Μελετάται η ικανότητα της μνήμης αν αυτή ενισχύεται με την άσκηση, την πορέια που ακολουθεί η άσκηση και αν αυτή κατά την εκμάθηση στοιχείων απορρέει και την συνάσκηση, δηλ. ενίσχυση της μνήμης στην εντύπωση και την συντήρηση άλλου είδους στοιχείων. Από την έρευνα προέκυψε ότι : α) η μνήμη ενισχύεται από την άσκηση και είναι υψηλότερο το επίπεδο μα άσημα στοιχεία. β) η άσκηση σε λογικά και άσημα είναι μεγαλύτερη στους άρενες. γ) η επερχόμενη βελτίωση δεν εξελίσσεται ομαλά διότι στην αρχή η άσκηση είναι μεγαλύτερη και έπειτα ελαττώνεται, δ) η άσκηση της μνήμης και στα λογικά στοιχεία και στις άσημες συλλαβές συνεπάγεται και σε άλλα στοιχεία την συνάσκηση της, η οποία είναι μεγαλύτερη όταν προηγείται άσκηση σε άσημα στοιχεία, ε) η συνάσκηση ακολουθεί την ίδια πορεία με την άσκηση, είναι ταχύτερη τις πρώτες ημέρες και έπειτα επιβραδύεται, στ) η συνάσκηση είναι όπως και η άσκηση, στα λογικά και στα άσημα στοιχεία μεγαλύτερη στους αρρένες, ζ) η άσκηση και η συνάσκηση είναι μικρότερη στους μυωμονικότερους και μεγαλύτερη στους μυωμονικούς, η) η αύξηση της ικανότητας της μνήμης η οποία επιτυγχάνεται με την άσκηση, μετά δεν παραμένει ακέραια.