ΑΣΚΗΣΙΣ ΕΝ ΤΩ ΨΥΧΙΚΩ ΒΙΩ - Η ΑΣΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ

EXCERCISE OF THE MENTAL LIFE-THE EXERCISE OF THE MENTAL CAPABILITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954) | Κισσάβου Μαρία
  5. 1943
  6. 274-305
    • This study is referred to conclusions of researches that took place in the psychological laboratory of the university and they have to do with the exercise of the mental capability. The research aims at matters, which weren't examined by other researchers, the method that was applied for the detection of mental phenomena, second observed the exercise and its power in all ages and sexes, third the grades of the physical capability.
    • Η μελέτη αναφέρεται σε πορίσματα ερευνών που έγιναν στο ψυχολογικό εργαστήριο του πανεπιστημίου και αναφέρονται στην άσκηση της νοητικής ικανότητος. Η έρευνα απέβλεψε σε ζητήματα, τα οποία δεν εξητάσθηκαν από άλλους ερευνητές και μάλιστα πρώτον τη μέθοδο που εφαρμόσθηκε για την ανίχνευση των ψυχικών φαινομένων, δεύτερον παρηκολούθησε την άσκηση και την ισχύ της σε όλες τις ηλικίες και τα φύλα, τρίτον δε, ως προς τους βαθμούς της νοητικής ικανότητος, εξέτασε και άλλα συναφή ζητήματα. Διαπιστώνεται δε, ότι η νοητική ικανότητα ασκείται και ενισχύεται, είναι δε ενίσχυση της αρχικά συντονώτερη, έπειτα δε χαλαρώνει για λίγο, αλλά δεν εμφανίζεται εντελώς ούτε μετά την παύση της άσκησης.