ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK'S PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966) | Dontas Spyr | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958)
  5. 1943
  6. 212-218
    • During the session the president presented the book of mr. Konstantinos Zeggelis, "Manual of inorganic chemistry" and praises it. Also, the Academic, mr. I. Kalitsounaki's presents two books of mr. Nikolaos Tomadakis "Solomos and the ancients" and "Ioannis Villaras".
    • Κατά την συνεδρίαν ο πρόεδρος παρουσίασσε το σύγγραμμα : Κωνσταντίνου Ζέγγελη "Εγχειρίδιον ανόργανου χημείας" και εξαίρει αυτό. Ο ακαδημαϊκός κ. Ι. Καλιτσουνάκης παρουσιάζει δύο βιβλία του κ. Νικολάου Τωμαδάκη : "Ο Σολωμός και οι αρχαίοι" και " Ο Ιωάννης Βιλλαράς".