ΠΕΡΙ ΕΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ABOUT A PROBLEM OF THE ALTERATION'S CALCULUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sakellariou Neilos | Σακελλάριος Νείλος
  5. 1943
  6. 115-121
    • A parametric problem on alternative calculus studied previously by lagrange is studied. Some necessary conditions for the solution of the problem are given.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται σε ένα παραμετρικό πρόβλημα του λογισμού των μεταβολών, το οποίο έχει μελετηθεί προηγουμένως και από τον Lagrange. Στη μελέτη δίνονται κάποιες αναγκαίες συνθήκες για την επίλυση του παραμετρικού αυτού προβλήματος.