ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΚΩΝ ΔΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΡΙΝΑΣΜΟΥ

INCREASEMENT OF THE PRODUCTION OF FIGS THROUGH APPROPRIATE CAPRIFICATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Dontas Spyr | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958)
  5. 1943
  6. 94-101
    • A way of increasement of the production of fig-trees is presented. It is known that the fig-trees produced many figs but most of them fau before ripeness. Few are kept on the trees. This biological problem is studied, as also the way of fig's insemination by the method of caprification.
    • Μελετάται τρόπος αυξήσεως της παραγωγής των συκοδένδρων. Είναι γνωστόν ότι τα συκόδενδρα παράγουν μεν άφθονα σύκα, αλλά τα περισσότερα πέφτουν πριν ωριμάσουν, λίγα δε συγκρατούνται πάνω στα δένδρα. Το βιολογικό αυτό πρόβλημα μελετάται καθώς και ο τρόπος της γονιμοποιήσεως των σύκων με τη μέθοδο του ερινιασμού