ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 18ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1943 ΔΙΑΔΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

SESSION OF THE 18TH FEBRUARY 1943 SUCCESSION OF PRECIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960)
  5. 1943
  6. 2a-22a
    • The president mr. K.N. Exarchopoulos gave the presidency at mr. Sp. Dontas and taked about the work of the Academy of Athens during the year 1942. He mentioned the deaths of the historist and archaeologist Georgios Sotiriades, the international law expert Nikolaos Politis, the researcher Dimitrios Kampouroglou, the researcher of the church law Konstantinos Rallis. In continue, the president mr. Sp. Dontas, took the presidency presented in the plenary session his opinions on the most measures that must be taken, in order the work of the Academy to be successful. Also, during that session was made a presentation of mr. I. Harami's book, "Eyes surgery" and the A' volume of the Academie's mr. G. Sotiriou, book "Christian and byzantine archaeology".
    • Παραδίδων την προεδρίαν ο κ. Ν. Εξαρχόπουλος εις τον κ. Σπ. Δοντά, ωμίλησε περί του έργου της Ακαδημίας κατά το έτος 1942. Ανεφέρθη εις τους θανάτους των : ιστορικού κ΄ αρχαιολόγου Γεωργίου Σωτηριάδου- διεθνολόγου Νικολάου Πολίτου-ερευνητού Δημητρίου Καμπούρογλου-ερευνητού του εκκλησιαστικού δικαίου Κωνσταντίνου Ράλλη. Εν συνεχεία ο πρόεδρος κ. Σπ. Δοντάς αναλαμβάνων την προεδρίαν εξέθεσεν εις την ολομέλειαν τας γνώμας του περί των σπουδαιοτέρων ζητημάτων της Ακαδημίας και τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν, προς ενόδωσιν και επιτυχίαν των έργων της Ακαδημίας. Επίσης κατά την συνεδρίαν έγινε παρουσίασις του συγγράμματος του κ. Ι. Χαράμη "Χειρουργική των οφθαλμών" και του Α΄τόμου του έργου του ακαδημαϊκού κ. Γ. Σωτηρίου "Χριστιανική και βυζαντινή αρχαιολογία".