ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1943 ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

SESSION OF THE 6TH FEBRUARY 1943 PROTEST OF THE ACADEMY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958) | Dontas Spyr
  5. 1943
  6. 1-20
    • The president mr. Sp. Dontas, announces that after the arrests and executions of hostages from the military occupation froops, along with the Archibishop of Athens and other representatives of the highest spiritual foundations, co-signatured an appeal towards the president of the goverment to avoid in the future similar rules against greek civilians.
    • Ο πρόεδρος κ. Σπ. Δοντάς ανακοινώνει ότι μετά τις συλλήψεις και εκτελέσεις ομήρων υπό των στρατιωτικών Αρχών Κατοχής, μαζί με τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και άλλους εκπροσώπους των ανωτάτων πνευματικών ιδρυμάτων συνυπέγραψεν έκκλησιν προς τον πρόεδρον της Κυβερνήσεως δια την αποτροπήν εις το μέλλον τοιούτων μέτρων εις βάρος ελλήνων πολιτών.