Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙ' ΕΙΡΗΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

THE APPLICATION OF THE ATOMIC ENERGY FOR PIECEFUL PURPOSES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τούμπας, Ιωάννης (1901-1995)
  5. 1980
  6. 66-75
    • This is a speech, on which is examined and analysed the basis of the energy potential of our country.
    • Πρόκειται για λόγο, στον οποίο εξετάζεται και αναλύεται η υποδομή του ενεργειακού δυναμικού της χώρας μας.