ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

PRESENTATION OF BOOKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζακυθηνός Διονύσιος | Τούμπας, Ιωάννης (1901-1995) | Μπόνης Κων Γ
  5. 1980
  6. 59-65
    • The following books are presented and commented "Outlines of papers of the British foreign office/Central Correspondence/Greece/volume B", "Key of the Orthodox canonical rules" and "Holy guard 1942-1945, Athens 1979."
    • Παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα βιβλία, "Επιτομαί εγγράφων του Βρεταννικού υπουργείου των εξωτερικών/γενική αλληλογραφία/Ελλάς/τόμος Β΄", "Κλεις ορθοδόξων κανονικών διατάξεων", "Ιερός λόχος, 1942-1945, Αθήναι 1979".