1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Anapolitanos D.A. | Αναπολιτάνος Δ.Α.
  5. 1980
  6. 433-440
    • This paper examines the use of dotal proposals with which claims the meaning of the automorphisms of an order, where the number differs from 0 and 1, and it succeeds in characterizing itself as a full, real first degree theory T, the existence of one of its model which can accept one automorphism of the order n for every n>0.1.
    • Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιείται το σύνολο των προτάσεων με το οποίο αξιωματοποιείται η έννοια του αυτομορφισμού τάξεως n, όπου η αριθμός διάφορος του 0 και 1, και επιτυγχάνεται να χαρακτηριστεί πλήρως, δεδομένης μιας πρωτοβάθμιας θεωρίας Τ, η ύπαρξη ενός μοντέλου της το οποίο να δέχεται ένα αυτομορφισμό τάξεως n για κάθε n>0,1.