ΣΥΣΧΕΤΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΗΙΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ 20ΟΝ ΗΛΙΑΚΟΝ ΚΥΚΛΟΝ

COSMIC-RAY INTENSITY RELATED TO SOLAR AND TERRESTRIAL ACTIVITY INDICES IN SOLAR CYCLE NO 20 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Petropoulos Basil C. | Μαυρομιχαλάκη Η | Πετρόπουλος Β | Μαυρομιχαλάκη Ε. | Ξανθάκης Ιωάννης | Petropoulos Basil C.
  5. 1980
  6. 395-417
    • In this paper is studied the eleven year modulation of cosmic ray intensity, using data of a worldwide neutron monitoring stations extended over the period 1965-1975.
    • Στη μελέτη αυτή ερευνάται η ενδεκαετής διαμόρφωση της εντάσεως της κοσμικής ακτινοβολίας, για την περίοδο 1965-1975, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα εννέα σταθμών διαφόρου γ πλάτους.