ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΣΤΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ 29ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1976

PHOTOGRAPHIC DETERMINATION OF THE TIMES OF CONTACT OF THE ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF APRIL 29, 1976 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Stathopoulos-Tsogas M. | Δεληγιάννης, Ιωάννης (1920-1999) | Παπαθανάσογλου Δ | Σταθοπούλου-Τσόγκα Μ
  5. 1980
  6. 336-348
    • Is made a research of the eclipse's central line, for the determination of the exact times of contacts. The study was made in the is land of Kos of the Aegean sea. Were taken pictures, and the method of strings was used. The results are presented in tables.
    • Γίνεται μελέτη στην κεντρική γραμμή εκλείψεως, προκειμένου να ορισθούν οι ακριβείς τιμές των επαφών. Η μελέτη έγινε στο νησί Κως του Αιγαίου Πελάγους. Λήφθησαν φωτογραφίες, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των χορδών και τα αποτελέσματα αναγράφονται σε πίνακες.