Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

THE UNIVERSAL JESUS'S SALVATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992)
  5. 1980
  6. 260-286
    • In the present paper, the salvation,being "mystery of the economy" of God for the human being, is examined as potential redemption, by the redeemer, for the whole human race and which is completed for ever, universally.
    • Στο παρόν άρθρο, η σωτηρία οντας "μυστήριο της οικονομίας" του Θεού για τον άνθρωπο, εξετάζεται ως δονητική απολύτρωση εξ αντικειμένου, υπό του Λυτρωτή για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος και η οποία συντελείται "εφάπαξ" παγκοσμίως.