ΟΙ ΑΡΚΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΠΑΦΟ

THE ARCADIANS IN PALAEPAPHOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραγεώργης Βάσος | Καραγιώργης Βάσος (1929-)
  5. 1980
  6. 72-85
    • They are presented the results of archaeological excavations at Paleoapaphos which have brought to light a large number of tombs of the 11th century b.c. as well as painted pottery of unusual shapes. The most important discovery is that of a short inscription engraved on a bronze obelos, which is the older inscription that has ever found in Cyprus. The tombs undoubtedly belong to archaean aristocrats and the insription of the obelos proves, from linguistic aspect, the colony of achaean in Cyprus during the Latter Chalcocraty.
    • Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αρχαιολογικών ανασκαφών που έλαβαν χώρα στην Παλαίπαφο, όπου έφεραν στο φώς αρκετοί τάφοι του 11ου αι. π.χ. καθώς και σκεύη, σε ασυνήθιστα σχήματα. Η σπουδαιότερη ανακάλυψη είναι αυτή, μιας επιγραφής σε έναν οβελό, η οποία αποτελεί την αρχαιότερη ελληνική επιγραφή που βρέθηκε στην Κύπρο. Οι τάφοι αναμφίβολα ανήκουν σε αχαιούς αριστοκράτες και η επιγραφή του οβελού αποδεικνύει και από γλωσσική σκοπιά, τον αποικισμό της Κύπρου από τους αχαιούς κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία.