ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ

REPLY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σεφεριάδης, Στυλιανός (1873-1951)
  5. 1935
  6. 18-26
    • Extented report to his predenssor academician Timoleon Heliopoulos.
    • Εκτεταμένη αναφορά στον πρωκάτοχο τον ακαδημαϊκό Τιμολέοντα Ηλιόπουλο.