ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΥΜΠΤΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΟΣ

OBSERVATIONS ON THE LINES AND THE LINES ASYMPTOTIC OF CURVATURE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Mitrinovitch Dragoslav | Mitrinovitch Dragoslav | Mitrinovitch Dragoslav
  5. 1935
  6. 480-483
    • The problem of the determination of surfaces which have asymptotic lines, whose projections upon the co-ordinate planes intersect rectangularly, is examined. Furthermore, the surfaces whose lines of airvature are projected upon the co-ordinate planes per two curves which intersect vertically, are found.
    • Εξετάζεται το πρόβλημα του προσδιορισμού επιφανειών που έχουν ασυμπτωτικές γραμμές, των οποίων οι προβολές επι των συντεταγμένων επιπέδων τέμνονται ορθογωνίως και επίσης ανευρίσκει τις επιφάνειες των οποίων οι γραμμές καμπυλότητος προβάλλονται επί των συντεταγμένων επιπέδων κατά δύο καμπύλες τεμνόμενες καθέτως.