Η ΚΑΛΙΔΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΦΕΛΩΝ, ΚΟΡΥΝΗΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΟΒΙΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΥΤΗΣ

HEAD MARKINGS OF THE LARVAE OF AN. MACULIPENNIS AND AN. SACHAROVI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Papadakis Ant. M. | Παπαδάκης Αντ. Μ.
  5. 1935
  6. 457-462
    • The head markings of the larvae of an. maculipennis as a diagnostic tool in the fight against malaria is examined. Systematic observations of the larvae in various places in Greece during the years 1932, 1933 have been made and the results have been tabulated.
    • Λόγω της σημασίας του ζητήματος της διαγνώσεως των προνυμφών των δύο ανωφελικών ειδών, στην καταπολέμηση της ελονοσίας δια της προνυμφοκτόνου αγωγής, εξετάζεται η αξία της κηλιδώσεως της κεφαλής των προνυμφών ως διαγνωστικό μέσο. Γίνονται συστηματικές παρατηρήσεις επί προνυμφών κορυνηφόρου και σακχαροβίου κατά τα έτη 1932 και 1933, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε πίνακες.