ΤΕΚΤΟΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

TECTONIC AND PALAEOGEOGRAPHIC RESEARCHES ON THE QUATERNARY LAYERS OF ATTICA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Trikkalinos John | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1935
  6. 447-457
    • The spread of the Pikermic layers to Attica is shidied and it is proved that only part of the layers are Pikermic while the greater extent of Attica's basin is covered by quaternary layers. Moreover, the influence of the orogenetic movements is certified. These movements are reduced to the Pasadenic orosigonic movement stille after researches on the grounds of the quaternary layers towards the mountainous masses of Attica.
    • Μελετάται η εξάπλωση των πικερμικών στρωμάτων στην Αττική και αποδεικνύεται ότι μέρος μόνο των στρωμάτων είναι πικερνικά ενώ η μεγαλύτερη έκταση του λεκανοπεδίου της Αττικής καλύπτεται από τεταρτογενή στρώματα. Πιστοποιείται ακόμα η επίδραση των ορογενετικών κινήσεων, που ανάγονται στην Πασαδενική ορεσιγόνο κίνηση Stille, κατόπιν ερευνών των επαφών των τεταρτογενών στρωμάτων προς τους ορεινούς όγκους της Αττικής.