ΠΕΡΙ ΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ 6298 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ

ABOUT ONE GENERAL TYPE OF SOCIAL INSURANCE AND ITS IMPLEMENTATION ON THE LAW 6298 OF THE GREEK SOCIAL INSURANCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σακελλάριος Νείλος | Sakellarios Nilos
  5. 1935
  6. 399-406
    • Through this communication a general type is given, according to which one can calculate the net premium and the relative to it amounts of one social insurance which concerns a person.
    • Στην παρούσα ανακοίνωση δίδεται γενικός τύπος δια του οποίου υπολογίζουμε το καθαρό ασφάλιστρο και τα συναφή προς αυτό ποσά μιας κοινωνικής ασφαλίσεως, που αφορά ένα άτομο.