ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

CHEMICAL EQUILIBRIUM BETWEEN THE IONS OF THE MONOATOMIC AND DIATOMIC COPPER IN PRESENCE OF METALLIC COPPER. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καββασιάδης Κ.Θ
  5. 1935
  6. 391-399
    • Description of a chemical experiment which leads to the production of very clear copper in presence of steam. The method is very hopeful for manufacture exploitation.
    • Περιγραφή πειράματος δια τον οποίον επιτυγχάνεται η παραγωγή καθαρού χαλκού παρουσία ατμού. Η μέθοδος προσφέρεται για βιομηχανική αξιοποίηση.