Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΝΟΣ

THE BEGINNING OF THE REGULATING OPERATION OF HEAT ON THE DOG (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Dontas Spyr | Παπαγεωργιάδου Μαρία | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958) | Papageorgiadou Maria
  5. 1935
  6. 360-373
    • In order to be determined the time of beginning of the regulating capacity on the new-born of the dog, was examined on the hand the influence of freezing and on the other hand of the leating of animals since the first day of their life. From the experiments arose that the dogs during the first days of their birth appear multitemperature because as they go away from their mother can't stand the freezing. Them, the fall qu temperature decreases when it is made clear the beginning of the function of the regulating mechanism of heat.
    • Προκειμένου να καθοριστεί ο χρόνος ενάρξεως της διαρρυθμιστικής ικανότητας επί των νεογνών του κυνός, εξετάσθηκε αφ' ενός η επίδραση της ψύξεως και αφ' ετέρου της θερμάνσεως των ζώων από την πρώτη ημέρα της ζωής τους. Από τα πειράματα προκύπτει, ότι οι κύνες κατά τις πρώτες ημέρες της γεννήσεώς τους εμφανίζονται ως ποικιλόθερμα διότι απομακρυνόμενοι απ΄τη μητέρα τους δεν μπορούν ν' αντέξουν την ψύξη. Κατόπιν η πτώση της θερμοκρασίας γίνεται μικρότερη οπότε και καταφαίνεται η έναρξη της λειτουργίας του διαρρυθμιστικού μηχανισμού της θερμότητας.