ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

DETERMINATION OF ALL THE RECTILINEAR SURFACES WHICH CAN BE COINCIDE TO A PLANE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Lebesgue H. | Lebesgue H.
  5. 1935
  6. 303-311
    • In the present communication is sought a more general linear surface developed on the plane, that is the equivalent, point by point, towards the plane so as to the corresponding lines of the plane and surface to have always that length, finite or infinite.
    • Στην παρούσα ανακοίνωση αναζητάται η γενικώτερη ευθειογενής επιφάνεια αναπτυκτή επί του επιπέδου, δηλαδή την αντιστοιχούσα, σημείο προς σημείο, προς το επίπεδο, ούτως ώστε οι ομόλογες γραμμές του επιπέδου και της επιφάνειας να έχουν πάντοτε αυτό το μήκος, πεπερασμένο ή άπειρο.