ΠΕΡΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΕΝ ΜΙΓΜΑΤΙ ΜΕΘ' ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

ABOUT THE DETECTION OF FREE CHLORIDE IN MIXTURE WITH HYPOCHLORITE SALTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Tzoumerka K. F. | Τζουμέρκα Κ.Φ.
  5. 1935
  6. 102-106
    • A method of free chlorine detection in hypochlorite salts is described.
    • Περιγράφεται τρόπος ανίχνευσης χλωρίου αναμεμηγμένου με υποχλωριώδη άλατα.