Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

THE CONTEMPORARY MILITARY SITUATION OF EUROPE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Mazarakis Alexander | Μαζαράκης - Αινιάν, Αλέξανδρος (1874-1943)
  5. 1935
  6. 23-32
    • Study, which refers to the military condition of the european states, as it was formed after the Disarmament confereme. The overtures that each state projected during the Conference had a direct bearing with the protection of their interests and sought one special condition for the defeated of the war and in particular for Germany. These objectives of the states led the Conference to end in failure and the states were far from dismilitarized.
    • Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται η στρατιωτική κατάσταση των ευρωπαϊκών κρατών, όπως διαμορφώθηκε μετά την διάσκεψη του αφοπλισμού. Οι προτάσεις που το κάθε κράτος πρόβαλλε στη διάσκεψη είχαν άμεση σκέψη με την προστασία των συμφερόντων τους και επιζητούσαν μια ειδική κατάσταση για τους ηττημένους του πολέμους, κυρίως για την Γερμανία. Οι επιδιώξεις αυτές, των κρατών οδήγησαν την διάσκεψη σε αποτυχία και τα κράτη είναι κάθε άλλο παρά αποστρατικοποιημένα.