ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΟΛΕΡΙΚΗΝ ΟΡΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΝ

EXPERIMENTAL OBSERVATIONS USEFULL TO THE ANTICHOLERAIC IMMUNITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1947
  6. 363-367
    • An experimental study that aims to improve the already existing anticholeraic serum.
    • Πειραματική μελέτη που έχει σκοπό την βελτίωση του υπάρχοντος αντιχολερικού ορρού.