ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΧΟΛΕΡΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΑΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΩΣ

PREPARATION METHOD OF AN ANTICHOLERAIC VACCINE THAT IS SAFE AND IMPROVE ANTIGENICALLY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1947
  6. 282-287
    • Suggestions are announced relative to the preparation of a safe and improved anticholeraic vaccine.
    • Ανακοινώνονται προτάσεις, σχετικές με την παρασκευή ακίνδυνου και βελτιωμένου αντιχολερικού εμβολίου.