1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1947
  6. 204-208
    • The results from experiments are presented relative to the hyper-immunity of neurotrophy infections of hens. It is concluded that in many cases of immunizations there is no need for regular re-vaccinations.
    • Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα πειραμάτων σχετικών με την πρόκληση υπερανοσίας σε νευροτρόπους λοιμώξεις των ορνίθων. Συμπεραίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις ανοσοπίοιησης δεν χρειάζονται συνεχείς τακτικοί επανεμβολιασμοί.