ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΒΡΟΥΚΕΛΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΜΟΛΗΣ

A WAY OF IDENTIFYING THE ANTIBODIES OF BRUCELLES BY FORMALIN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1947
  6. 150-153
    • An identification manner of antibodies of bruselles by formalin is being studied. It is ascertained that while tetanic toxin conserved in room temperature looses it's toxicity after 11 yeras, diphtheric conserves half it's toxicity after that time period.
    • Μελετάται τρόπος διακρίσεως των αντισωμάτων των βρουκελλών δια της φορμόλης. Διαπιστώνεται ότι ενώ η τετανική τοξίνη, διατηρούμενη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, χάνει την τοξικότητά της μετά από 11 έτη, η διφθερική διατηρεί το μισό της τοξικότητας της μετά το διάστημα αυτό.