ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

SPECIAL BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960) | Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965) | Krimbas Vasos
  5. 1947
  6. 78-83
    • M. N. Exarchopoulos's work writing "General teaching" is exposed which deals with the issue of teaching lessons in elementary school and in high school. Finally, m. St. Papandreou's book "General agriculture" and his work writing "Greek vineyard:" are presented. In the first one, he describes in detail the history of agriculture and of plough plowing that was used from Isido until today. In the second, 42 different types of vineyards are described.
    • Κατατίθεται το σύγγραμμα "Γενική διδακτική" του κ. Ν. Εξαρχόπουλου, το οποίο πραγματεύεται τα ζητήματα της διδασκαλίας των μαθημάτων στα σχολεία της δημοτικής και της μέσης εκπαίδευσης. Τέλος, παρουσιάζεται το έργο του κ. Στ. Παπανδρέου "Γενική γεωργία" και το σύγγραμμά του "Ελληνική αμπελογραφία". Στο πρώτο περιγράφει περιληπτικά την ιστορία της γεωργίας και τα άροτρα που χρησιμοποιήθηκαν από τον Ησίδο μέχρι και σήμερα. Στο δεύτερο, περιγράφονται 42 ποικιλίες αμπέλων.