ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960)
  5. 1947
  6. 22-25
    • M. Kirou's book "The world's greatest stories" is presented which contains 28 stories, 24 foreign adaptions and 2 greek ones.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Κύρου "Τα ωραιότερα παραμύθια του κόσμου" στο οποίο περιέχονται 28 παραμύθια, διασκευής ξένων και 2 ελληνικά.