1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Sakellariou Maria B. | Σακελλαρίου Μαρία Β. | Sakellariou Maria B.
  5. 1938
  6. 723-727
    • A description of geological findings of Trinitarian appareance in nests of red ammonites limestones inside manganolic rocks which were discovered on the eastern side of the hill stephany which expands in back of the Palamidi, one kilometre from the Saint-Monastery.
    • Περιγραφή γεωλογικών ευρημάτων τριαδικής εμφάνισης εκ φωλεών ερυθρών αμμωνητοφόρων ασβεστολίθων εντός μαγγανιούχων πετρωμάτων που ανακαλύφθηκαν επί της ανατολικής πλευράς του λόφου Στεφαν΄που εκτείνεται πίσω από το Παλαμίδη σε απόσταση ένα χιλιόμετρο από την Αγία Μονή.