ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ. Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΛΛΑΣ ΨΥΧΙΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

A STUDY ON PSYCHOLOGICAL EXPERIMENTS THE IMAGINATION AND ITS RELATION TO OTHER MENTAL FUNCTIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1938
  6. 706-720
    • Conclusions from studies are included that refer to the imagination and it's relation to the memory. Specifically, it mentions that if the mental functions are related among themselves and if the development and the manifestation of one provokes the symmetrical development of the other.
    • Περιλαμβάνονται πορίσματα ερευνών, που αναφέρονται στην φαντασία και την σχέση της προς τη μνήμη. Ειδικώτερα αναφέρεται αν οι ψυχικές λειτουργίες είναι συναρτόμενες μεταξύ τους και αν η ανάπτυξη και εκδήλωση της μίας προκαλεί και την σύμμετρη ανάπτυξη της άλλης.