Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΝΟΗΤΙΚΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ

THE EFFECT OF EXERCISES ON THE VARIOUS IN ELLECTUAL ABILITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960)
  5. 1938
  6. 655-667
    • The progress made is being studied which is obtained through exercises, the various intellectual abilities. Firstly, those abilities are studied, the used method is presented and the conclusions that arose are mentionned.
    • Μελετάται η εξέλιξη, την οποία υφίσταται δια της ασκήσεως, οι διάφορες νοητικές δεξιότητες. Ερευνάται εν πρώτοις, το ποιές είναι αυτές οι δεξιότητες, παρουσιάζεται η χρησιμοποιηθείσα μέθοδος, δίδονται τα δεδομένα των μετρήσεων και αναφέρονται τα προκύπτοντα συμπεράσματα.