1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Dontas Spyr | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958)
  5. 1938
  6. 610-628
    • An experimental study on the effect of saline solutions on various symptoms of mental diseases. The experiments were made on patients of the Dromoka:itou Psychiatric Hospital and their results are satisfying.
    • Πειραματική μελέτη της επίδρασης αλατούχων διαλυμάτων σε διάφορα συμπτώματα ψυχικών νόσων. Τα πειράματα έγιναν σε ασθενείς του Δρομοκαϊτιου Ψυχιατρίου και τα αποτελέσματα τους κρίνονται ως ικανοποιητικά.