1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κονιδάρης Γερασ.Ι.
  5. 1938
  6. 535-540
    • Logal comments concerning the B.D. of the 23th July 1850 due to which the church of Greece became autonomous. Finally, that order is characterized simply executive which conctitutes administrative action without offending legitimacy
    • Νομικός σχολιασμός του Β.Δ. της 23ης Ιουλίου 1850 δια του οποίου η εκκλησία της Ελλάδος έγινε αυτοκέφαλος. Τελικά το διάταγμα αυτό χαρακτηρίζεται απλά εκτελεστικό που συνιστά διοικητική πράξη μή θίγοντας την νομιμότητα.