ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΤΟ Β.Δ. ΤΗΣ 23ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1850 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΧΑΡΤΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ 1833; ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ

IS THE B.D. OF THE 23TH JULY 1850 AGAINST THE CHARTER OF THE CHURCH OF GREECE IN 1833; THE ISSUE OF ACCEPTANCE OF THE SYNODICAL VOLUME. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κονιδάρης Γερασ.Ι.
  5. 1938
  6. 535-540
    • Logal comments concerning the B.D. of the 23th July 1850 due to which the church of Greece became autonomous. Finally, that order is characterized simply executive which conctitutes administrative action without offending legitimacy
    • Νομικός σχολιασμός του Β.Δ. της 23ης Ιουλίου 1850 δια του οποίου η εκκλησία της Ελλάδος έγινε αυτοκέφαλος. Τελικά το διάταγμα αυτό χαρακτηρίζεται απλά εκτελεστικό που συνιστά διοικητική πράξη μή θίγοντας την νομιμότητα.