ΧΗΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΠΑΣΤΕΡΙΩΘΕΝΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL STUDY ON PASTEURISED MILK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κλεισιούνης Νικόλαος
  5. 1938
  6. 388-396
    • Chemical and microbiologic studies are being made that detect the pasteurization of milk.
    • Μελετώνται χημικές και μικροβιολογικές έρευνες, που ανιχνεύουν την σωστή παστερίωση του γάλακτος.